การประชุมผู้ถือหุ้น

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  

วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566  

รายงาน 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปี 2566   

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  

ประวัติข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567  

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

หนังสือมอบฉันทะ ก.  

หนังสือมอบฉันทะ ข.  

หนังสือมอบฉันทะ ค.  

กรรมการอิสระปี 2567   

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

อื่นๆ

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ประจำปี 2567   

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567   

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567   

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567   

แบบส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2567   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  

วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)   

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

รายงาน 56-1 One Report 2565 และงบการเงินประจำปี 2565   

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  

ประวัติข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566  

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

หนังสือมอบฉันทะ ก.  

หนังสือมอบฉันทะ ข.  

หนังสือมอบฉันทะ ค.  

กรรมการอิสระปี 2566  

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

อื่นๆ

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ประจำปี 2566  

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2566  

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2566  

แบบส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2566  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

รายงาน 56-1 One Report 2564 และงบการเงินประจำปี 2564   

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  

ประวัติข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565  

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

หนังสือมอบฉันทะ ก.  

หนังสือมอบฉันทะ ข.  

หนังสือมอบฉันทะ ค.  

กรรมการอิสระปี2565  

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

อื่นๆ

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2565  

แบบส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  

รายงาน 56-1 One Report 2563 และงบการเงินประจำปี 2563   

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  

ประวัติข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564  

ขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารสำหรับการลงทะเบียน  

หนังสือมอบฉันทะ ก.  

หนังสือมอบฉันทะ ข.  

หนังสือมอบฉันทะ ค.  

กรรมการอิสระปี2564  

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

อื่นๆ

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

Mobile Menu-th