ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
2566
2565
2564
  สินทรัพย์รวม 2,490 2,483 2,439
  หนี้สินรวม 1,672
1,489 1,443
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 818
994 996
  รายได้จากการขาย 1,841
2,376 1,878
  รายได้รวม 1,867
2,404 1,895
  กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (170) 19.43 69.06
  กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ (175) 19.39 69
  กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท) (0.39) 0.04 0.16
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.86 2.26 2.26
 
 

 

งบการเงิน


Mobile Menu-th