ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
2564
2563
2562
  สินทรัพย์รวม 2,439 2,132
2,321
  หนี้สินรวม 1,443
1,197
1,316
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 996
936
915
  รายได้จากการขาย 1,878
1,593
2,430
  รายได้รวม 1,895
1,623
2,459
  กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 69.06 18.87  (164)
  กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 69 21
(161)
  กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.04 (0.37)
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.26 2.13 2.08
 
 

 

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1

Mobile Menu-th