รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
  1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด *
175,937,736
40.00
  2. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน

30,067,202

6.836
  3. MR. CHEN YU-YU
29,764,350
6.767
  4. นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
18,633,749
4.236
  5. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
16,212,865
3.686
  6. นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
12,337,141
2.805
  7.นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
9,401,364
2.137
  8. Mr.Chen Rui Teng **
8,835,750
2.009
  9. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
8,259,446
1.878
  10. นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน
7,356,783
1.673
 

หมายเหตุ     *  1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน
                   ** 2. จำนวนหุ้น MR.CHEN RUI TENG รวมอยู่ใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 15,143,205  หุ้น

 

Mobile Menu-th