รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 annual report2019 2020 TH 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท  ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ได้แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ  นายสุพพัต อ่องแสงคุณ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวลัยรัตน์ ศีลปชีวกิจจา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การสอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม  4  ครั้ง    เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

  1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินบริษัท

    สำหรับงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี  การปฏิบัติงานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยให้ข้อแนะนำและติดตามแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับหลักการกำกับกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  5. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทํากับบุคคลภายนอกทั่วไป

  7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ    บริษัทให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยพิจารณาและจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  เพื่อแต่งตั้ง  บริษัท  ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด  โดย นางสาวชลทิชา  เลิศวิไล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่  12258  และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7881 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12261 และ/หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  หมายเลข 4387 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบในนามคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

signature
 (นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ


Mobile Menu-th