annual report2019 2020 TH 4

สารจากประธานกรรมการ


สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดกว่า 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว และมีแนวโน้ม กลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการทยอยเปิดเมืองในหลายประเทศ ภาคธุรกิจต่างๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน รวมถึงอุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลังจากเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังการผลิต เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆ เนื่องจากช่วงแรกของการ ฟื้นตัวมีความเปราะบาง และยังคงมีความเสี่ยงที่การแพร่ระบาดจะกลับมาเป็นระยะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายและบททดสอบความ แข็งแกร่ง แต่ด้วยความรัก ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ทำให้เราผ่านพ้นบททดสอบเหล่านั้นมาได้ ส่งผลให้ พวกเราสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่นคง


แม้ว่าอุตสาหกรรมฟอกหนังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ อันเนื่องมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว แต่ก็ยัง มีปัจจัยเสี่ยงจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังเปราะบางจากปัญหาค่าครองชีพสูง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ พลังงานที่ทำให้ต้นทุน การผลิตปรับตัวสูงขึ้น และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศเข้มข้นขึ้น อาทิ กฎหมายควบคุมการนาเข้าที่เน้นสินค้ากลุ่ม carbon footprint ต่ำ มาตรการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน ภาคอุตสาหกรรม และการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่โลกปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม


บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อาทิ สินค้าในกลุ่ม Bio-Tan, Bio-Tan Plus, Chrome Free จึงมีการปรับกระบวนการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ที่เป็น นวัตกรรมใหม่ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้น โดย บริษัทยังมั่นใจในด้านคุณภาพ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก การขายและการตลาด ซึ่งทำให้สินค้าของบริษัท ยังคงได้รับ ความไว้วางใจจากแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าชั้นนา ของโลกที่ยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และการที่บริษัทสามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบการผลิต ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย การวาง แผนพัฒนาบุคลากร และการขายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานใบรับรองระดับเหรียญทอง (Gold Medal) ด้านสิ่งแวดล้อม จากองค์กร LEATHER WORKING GROUP เป็นการบ่งบอกว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มี ระบบการจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับสูง ขณะเดียวกัน สินค้าเซฟตี้โปร ดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ฟื้นตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างการเติบโตให้กับบริษัท และยังสามารถรักษาระดับการขยายตัวไว้ได้ เนื่องจากแพงโกลิน คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย จึงเป็นกลุ่มสินค้า ที่ต้องการจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน


ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความ ตั้งใจ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือจะผลักดันการดำเนินธุรกิจในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็น หลักปฏิบัติ จะเป็นปัจจัยสำคัญและแสดงถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่าง ยั่งยืน

 
signature 01

 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ 
 
 

Mobile Menu-th