การจัดการสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยทางบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการและมุ่งมั่น ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO :14001:2015 และได้ประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม

CPL ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกันภาวะมลพิษภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการควบคุมและลดภาวะมลพิษ เช่น มลพิษจากฝุ่น เสียง น้ำเสีย และขยะ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การขนส่ง วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

• ควบคุมปริมาณฝุ่นในที่ทำงานให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศ
• ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางเสียงในที่ทำงาน
• นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถังเคมี กล่อง กล่องกระดาษ ไม้พาเลท
• ควบคุมการใช้พลังงาน (เชื้อเพลิง,น้ำ,ไฟฟ้า)
• ทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
• ร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรเอกชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Mobile Menu-th