นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั่นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง ยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค


นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้


 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

Mobile Menu-th